Czy broker ubezpieczeniowy może oferować swoim klientom produkty inwestycyjne dedykowane oszczędzaniu na emeryturę?

Poniżej prezentujemy tekst przekazany przez naszego partnera – SKARBIEC TFI. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się dzisiaj o godz. 11.00. Poprowadzi je Mirosław Tarczoń, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej SKARBIEC TFI. Szkolenie będzie nawiązywało do treści opublikowanego tu artykułu.

 

Na tak, wprost postawione pytanie odpowiedź wynikająca z obowiązujących przepisów prawa jest jednoznaczna i brzmi – „Nie.” Jeśli jednak czasownik „oferowanie” w pytaniu zamienimy na czasownik „informowanie” okazuje się, że przed brokerem uchylają się drzwi prowadzące do całkiem nowych obszarów działalności. Informowanie wprost o produktach inwestycyjnych w świetle restrykcyjnych ustaw regulujących działalność brokerską oraz działalność funduszy inwestycyjnych rodzi dla brokera ryzyko niekorzystnych interpretacji ze strony UKNF dotyczących tego typu działalności podejmowanej przez brokera, dlatego SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako pierwsze w Polsce opracowało model współpracy z brokerami oparty na przekazywaniu do TFI przez brokera danych osób zainteresowanych ofertą produktów inwestycyjnych.
Czy tego typu współpraca może być dla brokera źródłem dodatkowego przychodu? Oczywiście, że tak. Wskazany przez brokera klient, zainteresowany skorzystaniem z IKE lub IKZE (na tych produktach skupimy się w dalszej części artykułu), w momencie otwarcia i dokonania wpłaty na IKE lub IKZE, generuje dla brokera strumień stałego przychodu będącego udziałem w pobieranym przez fundusz/fundusze wynagrodzeniu za zarządzanie. Taki model współpracy i wynagradzania jest bardzo korzystnym dla brokera, ze względu na fakt, że zarówno działania informacyjne o produkcie oraz proces otwarcia produktu spoczywają całkowicie po stronie SKARBIEC TFI.
Na jaki przychód może w takim razie liczyć broker? Zanim odpowiemy na to pytanie, wyjaśnijmy w skrócie czym jest pobierane przez fundusz wynagrodzenie za zarządzanie oraz czym są IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konta zabezpieczenia Emerytalnego).
Wynagrodzenie za zarządzanie.
W maksymalnym uproszczeniu wynagrodzenie za zarządzanie to określona procentowo (zapisana w statucie funduszu) stawka pobierana TFI z aktywów funduszu w skali roku od zgromadzonych w funduszu aktywów. Przykładowo, jeśli w skali roku fundusz pobiera wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości 1%, a aktywa zgromadzone w funduszu w ciągu roku będą miały niezmienną wartość wynoszącą 1000 (tysiąc) złotych, to wynagrodzenie za zarządzanie pobrane przez fundusz wyniesie 10 zł.
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
Indywidualne Konto Emerytalne to regulowany ustawowo produkt służący samodzielnemu, dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę. Zyski osiągnięte przez oszczędzającego z inwestycji w ramach IKE są ustawowo zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, po spełnieniu przez oszczędzającego warunków zapisanych w ustawie jakimi są wiek oszczędzającego oraz lata dokonywania wpłat na IKE. Indywidualne Konto Emerytalne to produkt całkowicie płynny ponieważ oszczędzający w ramach IKE może w dowolnym momencie wycofać całość lub część środków z IKE, a jeśli robi to przed 60 rokiem życia jedyną konsekwencją jaką poniesie jest obowiązek uiszczenia podatku od zysków kapitałowych (analogicznie jak w przypadku innych form inwestowania w funduszach inwestycyjnych). Wysokość wpłat na IKE jakich może dokonać oszczędzający w ciągu roku jest ustawowo limitowana i wynosi 3 krotność średniego wynagrodzenia w segmencie przedsiębiorstw prognozowanego na dany rok (w 2022 roku jest to kwota 17 776 zł).

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) podobnie jak IKE również regulowane ustawą różni się od IKE m.in tym, że wszystkie wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym osoba oszczędzająca może odliczyć od dochodu lub przychodu obniżając sobie tym samym wysokość zobowiązań podatkowych. Ze względu na korzyść podatkową osiąganą ‘tu i teraz’ ustawodawca ograniczył wysokość możliwych do dokonania w danym roku wpłat na IKZE do 120% średniego wynagrodzenia w segmencie przedsiębiorstw prognozowanego na dany rok (w roku 2022 jest to kwota 7 106,40 zł) a dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) do wartości odpowiadającej 180% średniego wynagrodzenia, czyli do kwoty 10 659,60 zł. Pomimo obowiązujących limitów są to jednak kwoty, które wielu oszczędzającym pozwalają w znaczny sposób ograniczyć wysokość płaconego rokrocznie podatku dochodowego lub zwiększyć wysokość zwrotu z ‘fiskusa’. Dodatkowym elementem odróżniającym IKZE od IKE jest to, iż w przypadku IKZE całkowicie pomijana kwestia podatku od zysków kapitałowych. Osoby oszczędzające w ramach IKZE, po osiągnięciu 65 roku życia wypłacając z IKZE oszczędności pomniejszyć je muszą jedynie o 10%-owy zryczałtowany podatek dochodowy. IKZE (podobnie jak IKE) jest całkowicie płynnym produktem, z którego oszczędzający w dowolnym momencie może wycofać środki (tzw. zwrot środków). W przypadku IKZE otrzymaną kwotę, pochodzącą ze zwrotu oszczędzający musi jednak ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym wskazując ją jako przychody z innych źródeł, co ma przełożenie na wysokość płaconego w danym roku podatku dochodowego.
Współpraca SKARBIEC TFI z brokerem.
Wspomniany (w pierwszej części artykułu) model współpracy ze SKARBIEC TFI opiera się na udziale brokera w pobranym przez fundusz wynagrodzeniu za zarządzanie. Wysokość udziału w wynagrodzeniu za zarządzanie określa umowa zawarta pomiędzy brokerem a SKARBIEC TFI (po szczegóły zapraszam do kontaktu – dane na końcu artykułu).
Z założenia IKE i IKZE są produktami dedykowanymi długoterminowemu oszczędzaniu (kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat), tak więc można założyć, że każdy klient, dla którego – z polecenia brokera – SKARBIEC TFI otworzy IKE lub IKZE (i produkt ten będzie regularnie zasilany), będzie klientem generującym dla brokera przychód w perspektywie co najmniej kilkuletniej. O jakich wartościach przychodu dla brokera możemy mówić? Ponieważ IKE i IKZE są produktami, w ramach których klienci sami sobie wybierają fundusze w jakich inwestowane są ich środki, a także mogą je w trakcie trwania inwestycji zmieniać, trudno jednoznacznie wskazać najbardziej popularny fundusz/zestaw funduszy, dlatego też posłużymy się średnią, ważoną aktywami, stawką wynagrodzenia za zarządzanie, która dla IKE w SKARBIEC TFI wynosi 1,03% oraz 0,94% w przypadku IKZE (w ramach IKE i IKZE SKARBIEC TFI udostępnia 16 funduszy o różnym poziomie wynagrodzenia za zarządzanie). Jak łatwo policzyć, w pełni opłacone IKE (przy założeniu niezmiennej wartości wycen funduszu w ciągu roku) wygeneruje w skali roku dla SKARBIEC TFI przychód na poziomie ok. 183 zł. Z kolei IKZE w zależności od formy (os. fiz./os. fiz. prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą) to przychód na poziomie ok. 67 zł/100 zł.
W pełni opłacone konto IKE lub IKZE przez klienta (wskazanego przez brokera), którego cały proces obsługi bierze na siebie SKARBIEC TFI przynosi brokerowi rokrocznie, stały (rosnący co roku ze względu na rosnące limity wpłat) dochód będący udziałem w wyżej wymienionych kwotach.
Z perspektywy klienta zyskuje on korzyść wynikającą z preferencji podatkowych oferowanych przez IKE i IKZE a oraz dodatkowo ma możliwość osiągania zysków z tytułu wypracowanej przez fundusze stopy zwrotu.
Może z perspektywy pojedynczych wartości kwoty te nie wydają się na pierwszy rzut oka atrakcyjnymi, jeśli jednak przyjmiemy, że dzięki temu iż oferta ubezpieczeniowa brokera dociera do znacznej liczby osób, z których nawet niewielka część będzie chciała skorzystać z IKE lub IKZE, efekt skali może okazać się zaskakującym. Tym bardziej, że nasycenie rynku produktami IKE i IKZE, wśród osób które mogą korzystać z tych produktów, wynosi niewiele ponad 3% w przypadku IKE i niecałe 2% w przypadku IKZE.
Epilog
Na całość zagadnień związanych z oferowaniem produktów emerytalnych należy spojrzeć nie tylko z perspektywy zdarzeń z przeszłości, które skutecznie zniechęcają Polaków do podjęcia trudu prywatnego oszczędzania na cele emerytalne, ale także z perspektywy zmian w polskim systemie emerytalnym wynikających m.in. z procesów demograficznych. Negatywny wpływ na postrzeganie prywatnych form oszczędzania na emeryturę ma niestety wciąż nierozwiązany temat OFE (z całym jego emocjonalnym bagażem), niechlubne UFK oraz przede wszystkim brak zrozumienia zasad działania rynków kapitałowych u przeciętnego Iksińskiego. Na szczęście, coraz częściej w mainstreamowych mediach, podnoszona jest dyskusja dotycząca słabnącej wydolności polskiego systemu emerytalnego, co powoduje, że coraz większa liczba osób zaczyna interesować się dodatkowymi formami oszczędzania na cele emerytalne, jakimi są oferowane m.in. przez SKARBIEC TFI konta IKE i IKZE.
Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami współpracy ze SKARBIEC TFI, zasadami rozliczeń, napisz na adres: miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl, wpisując w tytule wiadomości „Współpraca z BROKEREM (nazwa brokera).”

Mirosław Tarczoń
Dyr. ds. Komunikacji Inwestycyjnej SKARBIEC TFI