Informacja dla członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

 

w związku z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099208 (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Administrator Danych”) oraz prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością szkoleniową przetwarzamy Państwa dane osobowe, w szczególności zaś je zbieramy, utrwalamy, organizujemy, przechowujemy, pobieramy, przeglądamy i wykorzystujemy do celów wskazanych w niniejszej informacji.

 

Poniżej, chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z przekazaniem niniejszej informacji nie ma obowiązku kontaktowania się z nami. Wystarczy jeżeli zapoznacie się Państwo z nimi.

 

 1. Informacje ogólne

 

Poniższe zasady mają zastosowanie począwszy od 25 maja 2018 roku, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”).

 

Pytania i wnioski dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Stowarzyszenie, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować bezpośrednio do Stowarzyszenia.

 

 1. Administrator Danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych z siedzibą w Warszawie.

 

 • Dane kontaktowe Administratora Danych

 

Ze Stowarzyszeniem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie pod adresem: Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa
 • drogą elektroniczną pod adresem email: polbrokers@polbrokers.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 828-43-49

 

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 

 1. Stowarzyszenie przetwarza Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:
Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
1. Realizacja statutowych zadań Stowarzyszenia.

 

Przystąpienie do Stowarzyszenia i wykonywanie w stosunku do Państwa Statutowej działalności Stowarzyszenia (wykonanie zobowiązań związanych z Państwa członkowstwem w Stowarzyszeniu).

 

2. Informowanie odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia o działalności brokerskiej prowadzonej przez jego Członków oraz umożliwianie odwiedzającym tę stronę skontaktowanie się z Członkami Stowarzyszenia. Zgoda na publikację danych w Internecie dołączona do deklaracji członkowskiej (dane osobowe są przetwarzane w ten sposób jedynie wtedy, gdy zgoda taka została udzielona).
3. Wykonywanie zobowiązań Stowarzyszenia wynikających z umowy o wykonanie usługi szkoleniowej, w tym:

·     przesyłanie materiałów dydaktycznych dotyczących szkolenia;

·     przesłanie danych potrzebnych do odtworzenia nagrania ze szkolenia (dotyczy wyłącznie szkoleń e-learningowych);

·     weryfikowanie obecności uczestników na szkoleniu z wykorzystaniem listy obecności (dotyczy wyłącznie szkoleń stacjonarnych);

·     wystawienie dokumentów potwierdzających odbycie przez uczestnika szkolenia zawodowego o treści zgodnej z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (dotyczy wyłącznie osób zobowiązanych do odbywania szkoleń zgodnie z przepisami tej ustawy, o ile tematyka szkolenia dotyczy zagadnień wskazanych w załączniku do tej ustawy);

·     kontaktowanie się z uczestnikami w sprawach dotyczących ich udziału w szkoleniu (np. poinformowania o dokładnym terminie i miejscu szkolenia oraz o innych kwestiach organizacyjnych związanych ze szkoleniem) oraz w celach związanych ze świadczeniem usługi szkoleniowej (np. celem przesłania dokumentów księgowych, faktur itp.).

Zawarcie i wykonanie umowy z uczestnikiem szkolenia o wykonanie usługi szkoleniowej (jeśli zlecił on Stowarzyszeniu wykonanie tej usługi na swoją rzecz) albo prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w wykonaniu umowy z inną osobą (jeśli wykonanie usługi szkoleniowej na rzecz uczestnika szkolenia zlecił Stowarzyszeniu inny podmiot np. pracodawca uczestnika).

 

4. Marketing bezpośredni dotyczący działań i usług Stowarzyszenia, w tym przesyłanie, na adres e-mail, informacji o bieżących działaniach Stowarzyszenia dotyczących działalności szkoleniowej, tj. organizowanych szkoleniach oraz publikacjach Stowarzyszenia. Prawnie uzasadniony interes Administratora Danych.
5. Działalność marketingowa polegająca na zbieraniu od uczestników szkoleń, oraz publikowaniu na stronie  internetowej Stowarzyszenia wybranych opinii na temat szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Analiza przez Stowarzyszenie otrzymanych opinii na temat szkoleń celem poprawy ich jakości oraz lepszego dostosowania ich do oczekiwań i preferencji ich uczestników.

Prawnie uzasadniony interes Administratora Danych.
6. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń. Prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, w tym w sprawach związanych z wymagalnością składek członkowskich.

 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego. Niezbędność przetwarzania danych do realizacji obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przy użyciu których dane osobowe są przetwarzane.
8. Tworzenie zestawień, analiz, statystyk. Niezbędność przetwarzania danych do realizacji obowiązków prawnych; polegających na  np. wykonaniu obowiązków raportowania do GUS, raportowania dla celów wewnętrznych, sprawozdawczości zarządczej, prac rozwojowych w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.
9. Wykonywanie obowiązków prawnych polegających np. na wykonaniu obowiązków raportowania do GUS, przechowywaniu Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 

Wykonywanie obowiązków prawnych spoczywających na Stowarzyszeniu.

 

 

 

 

 1. Obowiązek podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

Niepodanie przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę do realizacji celów statutowych związanych z Państwa członkowstwem w Stowarzyszeniu, jak również wykonywania przez Stowarzyszenie jego obowiązków wymaganych przepisami prawa.

 

Niepodanie przez Państwa danych skutkować może również brakiem możliwości prezentowania Państwu oferty szkoleniowej Stowarzyszenia, przesyłania i informowania o publikacjach, a także uniemożliwiać wykonanie w stosunku do Państwa zobowiązań Stowarzyszenia wynikających z umowy o wykonanie usługi szkoleniowej, a także dostosowanie formy i tematyki szkoleń do Państwa preferencji.

 

Brak Państwa zgody na opublikowanie Państwa danych w Internecie skutkować będzie tym, iż Stowarzyszenie nie zamieści tych danych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

O tym, czy w konkretnym procesie podanie danych jest obowiązkowe czy nie, i jaka jest podstawa do przetwarzania przez nas Pani/Pana danych będziemy informować odrębnie przy pozyskiwaniu Pani/Pana danych dla realizacji tego procesu.

 

 1. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w punkcie V. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Stowarzyszenia, uczestniczącym w wykonywaniu czynności statutowych, w tym:

 

 1. wspierającym Stowarzyszenie np. w wykonywaniu czynności obsługi świadczeń na rzecz członków, obsługi korespondencji, w procesie realizacji szkoleń;
 2. podmiotom działającym na zlecenie Stowarzyszenia, świadczącym Stowarzyszeniu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, agencjom badawczym;
 3. podmiotom świadczącym usługi techniczne, w tym obsługującym korespondencję, archiwizującym dokumenty, zajmującym się rozwijaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów internetowych;

 

 1. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, w tym:

 

 1. podmiotom świadczącym usługi medyczne, zakładom ubezpieczeń, z którymi Stowarzyszenie ma podpisane umowy na dostarczanie usług członkom;
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, podmiotom udostępniającym tereny lub obiekty;
 3. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

 

W każdym przypadku określonym w pkt. 2. powyżej, podmioty powyższe przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

 

 • Okres przechowywania danych

 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane celem prowadzenia przez Stowarzyszenie jego statutowej działalności przetwarzane będą w tym celu przez okres trwania członkostwa, a następnie do chwili przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zawarta z Pani/ Panią umowa o wykonanie usługi szkoleniowej lub prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w wykonaniu takiej umowy z inną osobą, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z takich umów.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia przechowywane będą do chwili zrealizowania tych celów.

 

Pani/Pana dane osobowe, które Stowarzyszenie przetwarza w celu realizacji spoczywających na nim obowiązków prawnych przetwarzane będą do chwili ustania takich obowiązków.

 

 • Prawa osoby, której dane dotyczą

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 

Lp. Uprawnienie Opis
1 Prawo dostępu do danych Może Pani/Pan uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
2. Prawo do sprostowania danych Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
3. Prawo do usunięcia danych Może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy zajdzie jedna z poniższych okoliczności:

·        dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie;

·        gdy cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych w sytuacji, gdy zgoda była podstawą ich przetwarzania i nie będzie innej podstawy do ich przetwarzania;

·        gdy zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;

·        gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

·        gdy dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Może Pani/Pan żądać ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

·         gdy zauważy Pani/Pan że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

·         gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a aby zostały usunięte;

·         gdy Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń;

·         gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. Prawo sprzeciwu Może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Prawo to dotyczy danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia.
6. Prawo do przenoszenia W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w ramach realizacji zobowiązań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Stowarzyszenia Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub może Pani/Pan żądać by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Prawo do cofnięcia zgody W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
8. Prawo do wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kompetentnego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

 1. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy skontaktować się ze Stowarzyszeniem, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. III powyżej.

 

 1. Przekazywanie danych poza EOG

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Podejmowanie decyzji na podstawie zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych osobowych

 

Stowarzyszenie nie podejmuje w stosunku do Pani / Pana decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym na profilowaniu.