Roczny raport statystyczny EIOPA

W styczniu EIOPA opublikowała swoje roczne sprawozdania statystyczne dotyczące kosztów i wyników detalicznych produktów inwestycyjnych w UE.  Raport jest następstwem prośby Komisji Europejskiej skierowanej jeszcze w 2017 roku o okresowe raportowanie kosztów i dotychczasowych wyników detalicznych produktów inwestycyjnych. W sprawozdaniu przedstawiono analizę kosztów na rok 2021 oraz dotychczasowych wyników za okres 2017-2021.

Poniżej kilka kluczowych punktów raportu:

Według EIOPA na wyniki z przeszłości pozytywny wpływ miało ożywienie po COVID, które doprowadziło do osiągnięcia przez rynki wysokich wyników w 2021 r. dla produktów hybrydowych i produktów powiązanych z jednostkami.

Raport obejmuje następujące 3 produkty IBIPs (ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) sprzedawane konsumentom detalicznym: ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenie na życie z udziałem w zysku oraz produkty hybrydowe. EIOPA przeanalizował ponad 1000 produktów. W badaniu uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie EOG, z wyjątkiem Cypru, Danii i Islandii, podobnie jak w poprzednim badaniu EIOPA. W tym roku nie uczestniczyła również Holandia, ponieważ produkty te nie są już tam dystrybuowane.

Produkty IBIP skorzystały z ożywienia rynku po pandemii i przyniosły inwestorom pozytywne zwroty w 2021 r.

Produkty związane z jednostkami uczestnictwa przyniosły średni zwrot netto w wysokości 9,4 % dzięki silnemu ożywieniu na rynkach finansowych, natomiast produkty hybrydowe i z udziałem w zyskach uzyskały odpowiednio 4,0 % i 1,3 %. Chociaż stopy zwrotu netto w 2021 r. były ogólnie wysokie, oczekuje się, że inflacja będzie miała wpływ na realne stopy zwrotu dla konsumentów w przyszłości.

Profil ryzyka produktów powiązanych z jednostkami uczestnictwa, które ściśle podążają za trendami rynkowymi, pomógł wygenerować wyższe stopy zwrotu w 2021 roku. Niemniej jednak mogą one narażać konsumentów na znaczne straty, gdy rynki osiągają gorsze wyniki, jak to miało miejsce w 2018 r.

W przypadku produktów z udziałem w zyskach dłuższe okresy utrzymywania pozycji skutkowały wyższymi zwrotami netto.

Jeśli chodzi o koszty, poziom kosztów pozostał stabilny, ale struktury kosztów nadal się różnią. Pomimo nieznacznego spadku kosztów produktów powiązanych z jednostkami (-5 punktów bazowych), produkty z udziałem w zyskach pozostają mniej kosztowne. Koszty związane z produktami z udziałem w zyskach zmniejszają średnio zyski o 1,6%, podczas gdy ta sama miara dla produktów hybrydowych i powiązanych z jednostkami wynosi 2,3%.

Raport zawiera również główne czynniki wpływające na koszty tych produktów: koszty administracyjne, koszty biometryczne, koszty dystrybucji, koszty zarządzania inwestycjami, koszty dodatkowe.

Koszty dystrybucji są opisane jako: „Koszty dystrybucji obejmują wszystkie koszty wynikające z działalności zakładu podczas marketingu i sprzedaży produktu, w tym wszelkie formy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przekazywanych pośrednikowi ubezpieczeniowemu, na podstawie umowy z pośrednikiem, w związku ze sprzedażą produktu ubezpieczeniowego.

Popyt i podaż na zrównoważone produkty nadal rosną. Wstępne ustalenia EIOPA oparte na ograniczonej próbie wskazują, że produkty z czynnikami zrównoważonego rozwoju były w 2021 r. zarówno bardziej dochodowe, jak i tańsze niż ich odpowiedniki bez czynników zrównoważonego rozwoju. Produkty powiązane z jednostkami uczestnictwa posiadające cechy zrównoważonego rozwoju przyniosły zwrot netto w wysokości 11,2 % i średnią redukcję dochodu o 2,1 % w porównaniu z ich odpowiednikami bez cech zrównoważonego rozwoju, które wygenerowały zwrot netto w wysokości 9,4 % przy redukcji dochodu o 2,3 %.

– EIOPA stwierdziła, że transgraniczne produkty działają na wyższym poziomie kosztów, co prawdopodobnie wiąże się z wyższymi kosztami dystrybucji związanymi z koniecznością utworzenia sieci dystrybucji.

W odniesieniu do produktów emerytalnych, chociaż nadal istnieją problemy z gromadzeniem i porównywaniem danych, dostępna próba wskazuje, że tendencje dotyczące tych produktów są podobne do tych zaobserwowanych w przypadku IBIP, w tym sensie, że systemy bardziej narażone na ruchy na rynku odnotowały wyższe zwroty w 2021 r.