Stan prac nad prowizjami w produktach inwestycyjnych

Komisja Europejska pracuje obecnie nad pakietem środków ułatwiających inwestycje detaliczne. Publikacja strategii inwestycji detalicznych (RIS) została jednak przesunięta na początek 2023 roku. Środki ułatwiające inwestycje detaliczne, powinny skupiać się na interesach inwestorów indywidualnych. To znaczy, inwestor indywidualny powinien korzystać z: (i) odpowiedniej ochrony, (ii) wolnego od uprzedzeń doradztwa i sprawiedliwego traktowania, (iii) otwartych rynków z różnorodnymi konkurencyjnymi i opłacalnymi usługami i produktami finansowymi oraz (iv) przejrzystych, porównywalnych i zrozumiałych informacji o produktach. Przepisy UE powinny być wybiegające w przyszłość i powinny odzwierciedlać bieżące zmiany w zakresie cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju, a także rosnące zapotrzebowanie na oszczędności emerytalne.”

W związku z powyższym w trakcie zmian jest także rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) i w tym zakresie w Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat zakazu płatności za przepływy zleceń (PFOF). W ramach tej debaty zgłoszono również poprawkę (poprawki), która wzywa do wprowadzenia całkowitego zakazu prowizji dla inwestycji detalicznych. Oznacza to, że całkowity zakaz prowizji za doradztwo inwestycyjne i IBIPs/produkty inwestycyjne pozostaje ciągle możliwy. Biorąc pod uwagę inne opcje, które mogą zostać przedstawione w ramach pakietu środków ułatwiających inwestycje detaliczne, może to być połączone z nowym proponowanym podejściem do testu odpowiedniości i/lub wprowadzeniem zasady „value for money”.

W związku z powyższym, konieczne jest przedstawianie stanowiska rynku, którego przedstawiciele, tacy jak BIPAR wskazują na negatywny wpływ, jaki miałby zakaz pobierania prowizji, a także podkreślają, że na rynku ubezpieczeniowym konsumenci są optymalnie chronieni w zakresie produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniach (IBIPs), a MIFID II wprowadziła porównywalny poziom ochrony konsumentów) i nie są to jedyne przepisy, które dotyczą pośredników.

Należy także przypomnieć, że szereg nowych regulacji, takich jak ESG, oraz ciągłe dostosowywanie się do nowych technologii wiąże się z kosztami również dla branży, a koszt zgodności nie jest proporcjonalny, gdyż jest relatywnie większym obciążeniem dla mniejszych niż dla większych operacji.