Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

19 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2023 roku, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Podczas Zgromadzenia ustalono również, że kwota składki członkowskiej pozostanie niezmieniona.