Odbyło się 24. doroczne spotkanie BIPAR

W dniach 20-21 czerwca w Warszawie odbyło się 24. doroczne spotkanie BIPAR (European Federation of Insurance Intermediaries). Wypowiedzi i dyskusje były na dość wysokim poziomie ogólności, ale po uzgodnieniu kierunków działań zaraz potem następują konkretne poczynania regulatora i nadzoru, które bezpośrednio dotykają uczestników rynku ubezpieczeniowego. To jest ten moment kiedy można mieć jeszcze wpływ na fundamentalne kwestie, jak np. prowizja przy sprzedaży produktów inwestycyjnych. Bardzo dobrze się stało, że to spotkanie odbyło się w Warszawie a Stowarzyszenie mogło brać udział w dyskusjach dotyczących przyszłości rynku ubezpieczeniowego.

Większość regulacji polskiego rynku ubezpieczeniowego powstaje na poziomie europejskim. Układ sił politycznych w nowym Parlamencie Europejskim, jak również kształt nowej Komisji Europejskiej będą decydujące dla inicjatyw legislacyjnych. Te kwestie były przedmiotem prezentacji Pierre Degonde, dyrektora EURALIA. Skuteczność lobbingu jest uzależniona m.in. od przygotowania argumentów i właściwego adresowania postulatów. Wydaje się, że obecny rozkład sił politycznych zapewnia kontynuację działań, dotyczy to szczególnie RIS (Retail Investment Strategy), inicjatywa, która w zamyśle ma zwiększyć powszechność inwestycji konsumentów na rynku kapitałowym. Przegląd IDD (Insurance Distribution Directive) raczej nie nastąpi w najbliższym okresie.

Trochę bardziej operacyjną perspektywę możliwych przyszłych działań przedstawił Fausto Parente, dyrektor generalny EIOPA. Wskazał on na priorytety przyszłej Komisji Europejskiej z perspektywy EIOPA, są to: luka emerytalna, luka ubezpieczeń katastroficznych, wzmocnienie nadzoru ubezpieczeniowego na poziomie europejskim, poprawa jakości danych, oraz wzmocnienie ochrony konsumenta. Co to może oznaczać w praktyce? Zwiększenie presji na wartość dodaną produktów dla konsumentów. Poszukiwanie rozwiązań zwiększenia powszechności ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk wynikających z katastrof naturalnych. Jeszcze dalej idąca standaryzacja sprawozdawczości. Próba eliminowania praktyk wprowadzających klienta w błąd. EIOPA przewiduje, że obecna kadencja Parlamentu i Komisji Europejskiej będzie głównie poświęcona wdrażaniu obowiązujących regulacji, co oznacza również wykorzystanie prerogatyw EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) w oddziaływaniu na lokalne nadzory.

Jean-Paul Servais, przewodniczący IOSCO (International Organization of Securities Commissions) oraz FSMA (Belgian Financial Services and Markets Authority) nakreślił szerszy kontekst współpracy międzynarodowej, związanej z raportowaniem w aspekcie ESG. Przedstawił również dotychczasowe ustalenia w ramach negocjacji regulacji RIS.

Z polskiej bieżącej perspektywy najciekawsze było wystąpienie wiceprzewodniczącego KNF, Krystiana Wierciocha, na zaproszenie SPBUiR. Przewodniczący nakreślił na początku tendencje występujące na polskim rynku ubezpieczeniowym, wskazał m.in. na jego potencjał wynikający ze stosunkowo dość niskiego wskaźnika penetracji, nawet w porównaniu z sąsiednimi krajami. Liczba agentów ubezpieczeniowych spada rok do roku, natomiast liczba brokerów jest dość stabilna. Zwiększyła się istotnie liczba notyfikowanych pośredników ubezpieczeniowych. W drugiej części Krystian Wiercioch skupił się na działaniach polskiego nadzoru w kontekście wartości (dodanej) dla klienta. Omówił m.in. interwencję produktową w 2021 roku oraz nowelizację rekomendacji U. Wskazał również, że wartość dla klienta nie dotyczy jedynie produktów działu I. Warto zaznaczyć, że Polska jest europejskim pionierem w tym obszarze, znajduje już naśladowców. Wspomniany wcześniej Jean-Paul Servais potwierdził, że w Belgii wdrażane są tzw. miękkie przepisy podobne do rekomendacji U.

Perspektywę międzynarodową pośrednictwa ubezpieczeniowego przedstawił Carl Hess, prezes WTW (Willis Towers Watson). Wskazywał m.in. kwestie znane z dyskusji w trakcie Kongresu Brokerów, tj. dostępność pojemności ubezpieczeniowej dla ryzyk klimatycznych, konieczność wykorzystania sztucznej inteligencji oraz rozpoznanie potrzeb klienta w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Tegoroczne spotkanie BIPAR było z pewnością okazją do dyskusji na temat przyszłych wyzwań, które w regulacjach pośrednicy ubezpieczeniowi odczują za kilka lat. Wybór Warszawy i stała współpraca ze SPBUiR jest najlepszym dowodem na uznanie Polski za istotny rynek ubezpieczeniowy.