Rejestracja na szkolenie 1 marca 2023

icon-clock-o
Termin:
1.03.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Zawieranie umów ubezpieczenia w reżimie prawa zamówień publicznych. Stosowanie z gwarancji ubezpieczeniowej w systemie zamówień publicznych

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda


MODUŁ I: Zaangażowanie brokera w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nowe możliwości i ograniczenia
Poruszane zagadnienia:
   Na czym polega obowiązek sporządzanie analizy potrzeb i wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: PZP)?
   Jak bezpiecznie prowadzić wstępne konsultacje rynkowe?
   Jak zabezpieczyć się przed niezgodnością OWU oferentów z SWZ?
   Konflikt interesów w rozumieniu PZP, a udział brokerów ubezpieczeniowych w postępowaniu o zamówienie publiczne:
   Czym jest konflikt interesów i kiedy występuje?
   Czy broker popada w konflikt interesów z Ubezpieczycielami?
   Jakie funkcje (w rozumieniu PZP) broker może pełnić w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
   Jakie są przesłanki wystąpienia konfliktu interesów?.
   Kiedy broker powinien wyłączyć się od z postępowania lub dokonywania w nim okreslonych czynności?

MODUŁ II: Tajemnica przedsiębiorstwa
Poruszane zagadnienia:
   Czy wyrok TSUE z 17 listopada 2022 (C-54/21) zmienia praktykę postępowania z tajemnicą przedsiębiorstwa?
   Jakie warunki należy spełnić, by zastrzec okreslonej informacje, jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
   Jakie informacje nie mogą zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa?
   Kiedy zamawiający powinien udostępnić protokół postępowania wykonawcom?

MODUŁ III: Gwarancja ubezpieczeniowa jako wadium wnoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Poruszane zagadnienia:
   Jaki jest charakter prawny i cel instytucji wadium w postpępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
   Jaka powinna być treść gwarancji ubezpieczeniowej z punktu widzenia wymagań PZP (realność ustanawianego zabezpieczenia)?
   W jaki sposób należy złożyć gwarancję ubezpieczeniową zamawiającemu?
   Jakie uchybienia w treści gwarancji ubezpieczeniowej skutkują stwierdzeniem braku skuteczności wadium? Na co zwrócić uwagę, a czego nie należy się obawiać?
o przykłady uchybień z orzecznicztwa KIO,
o oczywista omyłka pisarska,
o wykładnia oświadczenia woli zawartego w gwarancji.
   Pod jakimi warunkami gwarancja ubezpieczeniowa może zabezpieczyć ofertę konsorcjum?
   Jak należy ukształtować termin ważności wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej?

MODUŁ IV: Umowa ubezpieczenia w systemie zamówień publicznych
Poruszane zagadnienia:
   Pod jakimi warunkami dopuszczalne jest:
o rozwiązanie (wypowiedzenie, odstąpienie),
o zmiana,
umowy ubezpieczenia zawartej w reżimie PZP?
   Czy nowe przepisy o waloryzacji wpływają na rynek ubezpieczeń?

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

Dr Jarosław Kola – counsel w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Zawodowo i naukowo specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town i Heidelbergu. Jako praktyk doradzał przy realizacji strategicznych przedsięwzięć m.in. w sektorze energii, pocztowym oraz publicznego transportu zbiorowego. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności adresowanych do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego.

Mikołaj Ciseł – junior associate w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, członek zespołu prawa zamówień publicznych. Studia prawnicze na WPiA UAM ukończył obroną pracy poświęconej problematyce zmiany umowy o zamówienie publiczne. Współpracuje zarówno z zamawiającymi jak i wykonawcami, a także z przedsiębiorcami realizującymi projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych UE.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 28 lutego na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 1.03.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 28.02.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.