Rejestracja na szkolenie 26 stycznia

icon-clock-o
Termin:
26.01.2022, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:
Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów. Hulajnogi (zwykłe i elektryczne), urządzenia transportu osobistego, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda

1. Leasing pojazdów – pojęcie prawne.
2. Odmiany leasingu.
3. Prawa i obowiązki leasingodawcy (finansującego).
4. Prawa i obowiązki leasingobiorcy (korzystającego).
5. Posiadanie pojazdu – samoistne i zależne w kontekście leasingu pojazdów.
6. Leasing a dystrybucja ubezpieczeń.
7. Leasing a analiza potrzeb i wymagań klienta.
8. Czy leasing jest odrębnym kanałem dystrybucji?
9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście pojazdów leasingowanych.
10. Podmiot obciążony obowiązkiem ubezpieczenia w kontekście ubezpieczenia OC PPM.
11. Kwestie dotyczące realizacji obowiązku ubezpieczenia po wykupie pojazdu przez korzystającego.
12. Ubezpieczenie AC pojazdu oddanego w leasing.
13. Ubezpieczenie Assistance.
14. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy szkody (w szczególności w kontekście uwzględniania w zakresie odszkodowania podatku VAT).
15. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane z ubezpieczenia OC PPM – w kontekście leasingu pojazdów.
16. Odszkodowanie obejmujące koszt najmu pojazdu zastępczego – w kontekście leasingu pojazdów.
17. Wypłata odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia AC.
18. Zakres pojęcia „mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody” (art.436 KC).
19. Zakres odpowiedzialności za ruch przedsiębiorstwa (art. 435 KC).
20. Odpowiedzialność na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka?
21. „Mechaniczny środek komunikacji” a „pojazd mechaniczny”.
22. Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – pojęcie i rodzaje.
23. Odpowiedzialność cywilna za szkodę wynikłą z ruchu hulajnogi i innych UTO (zderzenie hulajnogi z pieszym, zderzenie hulajnogi z samochodem, zderzenie hulajnogi z hulajnogą).
24. Hulajnoga a obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
25. Hulajnoga a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawcy wypadku.
26. Niepełnoletni użytkownik hulajnogi jako sprawca wypadku.
27. Dron – regulacja prawna użycia i zasady odpowiedzialności za szkody nim spowodowane.
28. Ubezpieczenie OC za szkody wynikające z użycia dronu.
29. Niepełnoletni użytkownik dronu jako sprawca wypadku.
30. Wózki widłowe – zasady użycia i odpowiedzialności cywilnej.
31. Wózki widłowe – kontrowersje dotyczące sposobu pokrywania odpowiedzialności ubezpieczeniem OC.
32. Pojazdy wielofunkcyjne – zasady odpowiedzialności cywilnej.
33. Orzecznictwo TSUE dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych.
34. Orzecznictwo SN dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych.

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. Marcin Karol Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 25 stycznia na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 26.01.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 25.01.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku „Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.