Szkolenie 14 czerwca 2023

icon-clock-o
Termin:
14.06.2023, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Umowa ubezpieczenia – najważniejsze zasady prawne. Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

 

UWAGA! Uruchomiliśmy nowa platfrormę szkoleniowa Stowarzyszenia Brokerów. Niezbędne jest założenie konta na platformie – od tej pory rejestracja na kolejne szkolenia będzie uproszczona i będzie sprowadzała się do kliknięcia jednego linku. Platforma daje również możliwość śledzenia postępów (zliczanie liczby godzin szkoleń, które można wliczyć do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń).
 
Osoby, które założą konto na nowej platformie szkoleniowej, będą mogły przejść do zakładki „Moje szkolenia”, a w niej do podpunktu „Dostępne szkolenia” – w zakładce tej znajduje się link, umożliwiający rezerwację udziału w niniejszym szkoleniu. Po jego kliknięciu pojawi się potwierdzenie rejestracji oraz informacja o konieczności dokonania przelewu na nasze konto.

 

Agenda

1. Natura prawna i gospodarcza umowy ubezpieczenia jako podstawowa granica kreatywności stron
2. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze bezwzględnie obowiązującym
3. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze względnie obowiązującym
4. Przepisy kodeksu cywilnego o charakterze semiimperatywnym
5. Charakter prawny przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
6. Charakter prawny przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych
7. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek i ubezpieczenia grupowego
8. Zawieranie umowy ubezpieczenia
9. Rozpoczęcie i zakończenie okresu ubezpieczenia
10. Ogólne warunki ubezpieczenia
11. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela
12. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
13. Obowiązki i powinności ubezpieczającego i ubezpieczonego
14. Wina w umowie ubezpieczenia
15. Klauzula reprezentantów
16. Sposoby interpretacji postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia
17. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm
18. Odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystywania pojazdu w funkcji innej niż transportowa w świetle dotychczasowych, jak i najnowszych orzeczeń (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2017 , a Sąd Najwyższy z 2022)
19. Szkody wynikające z ruchu pojazdów wolnobieżnych i specjalnych
20. Odpowiedzialność z ubezpieczenia OC ppm, a odpowiedzialność z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników
21. Ubezpieczenie OC ppm krótkoterminowe
22. Szkody spowodowane przez pasażera w czasie postoju pojazdu
23. Koszty uprzątnięcia pasa drogi po wypadku komunikacyjnym
24. Finansowanie czynszu najmu pojazdu zastępczego
25. Kontrowersje dotyczące zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby poszkodowanej
26. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC ppm dla korzystającego (leasingobiorcy) w związku z poniesieniem przez niego wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu
27. Bezpośrednia likwidacja szkód
28. Sposób ustalania sum gwarancyjnych w prawie krajowym przy ich podwyższaniu wskutek zmiany dyrektywy
29. Zakres pojęcia „mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody” (art. 436 k.c.)
30. Wózki widłowe – zasady użycia i odpowiedzialności cywilnej
31. Wózki widłowe – kontrowersje dotyczące sposobu pokrywania odpowiedzialności ubezpieczeniem OC
32. Pojazdy wielofunkcyjne – zasady odpowiedzialności cywilnej
33. Orzecznictwo TSUE dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych
34. Orzecznictwo SN dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie nowa.polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Nie mam konta na nowej platformie
fa-long-arrow-right

Mam konto na nowej platformie
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. Marcin Karol Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 13 czerwca na adres e-mail: polbrokers@nowa.polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 14.06.2023 r.

Wpłaty przyjmujemy do 13.06.2023 r.

  
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę – 100 zł za szkolenie.