Nasi wykładowcy

Kadrę tworzą eksperci – praktycy, radcy prawni, doktorzy, profesorowie którzy posiadają wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje pozwalające tworzyć unikalne projekty szkoleniowe. Są to specjaliści z zakresu ubezpieczeń, prawa, finansów dla których dana dziedzina jest pasją. Stale czuwamy nad jakością świadczonych przez nas usług dlatego też na podstawie badań ankietowych i opinii uczestników możemy zapewnić, że proponowani Państwu wykładowcy przekażą wartości i treści merytoryczne w sposób rzetelny i profesjonalny.

W procesie szkolenia nasi wykłądowcy wykorzystują metody takie jak wykład i prezentacja. W zależności od tematyki zajęć staramy się by zajęcia były interaktywne. Odwołujemy się w nich do zasad efektywnego uczenia się.

Najważniejszym celem naszych szkoleń jest przekazanie Państwu rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności, dlatego dbamy o każdy detal, a satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów są dla nas najlepszym potwierdzeniem, że nasze szkolenia przynoszą zakładane efekty.

 

Beata Mrozowska-Bartkiewicz specjalizuje się w prawie ubezpieczeń. Ukończyła aplikację sędziowską i radcowską. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i innych instytucji rynku finansowego. Doradza zakładom ubezpieczeń i pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie interpretacji prawa ubezpieczeniowego, wejścia podmiotów na polski rynek, zagadnień transgranicznego świadczenia usług jak również odnośnie zagadnień prawa korporacyjnego, zmian własnościowych, przeniesienia portfela ubezpieczeń, prowadzenia postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed pozostałymi organami ochrony konsumentów i konkurencji. Beata posiada duże doświadczenie także w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z wprowadzeniem na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, w tym kwestii związanych z zarządzaniem produktem ubezpieczeniowym, a także umów agencyjnych i dystrybucyjnych.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz jest członkiem Kolegium Reakcyjnego Prawa Asekuracyjnego a także autorem licznych publikacji  z dziedziny ubezpieczeń.

 

dr hab. Jan Byrski – kkończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkołę Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Odbył staż zagraniczny w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Prof. UEK, Adwokat, specjalizuje się prawie instytucji finansowych i usług płatniczych (FinTech), prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych i przedsiębiorstwa) oraz prawie nowych technologii (IT i TMT), a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami Administracyjnymi.

 

Aleksander Daszewskiradca prawny, koordynator w Biurze Rzecznika Finansowego

 

Anna Dąbrowska – główny specjalista w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Finansowego.

Odpowiedzialna m.in. za kwestie legislacyjne, uczestniczyła w pracach dotyczących regulacji z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i prawa konsumenckiego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, odpowiedzialności cywilnej oraz ochronie klientów na rynku finansowym. Autorka i współautorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

dr hab. Mariusz Fras – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym obrotu gospodarczego oraz w prawie handlowym. Od 2005 r. wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Teresa Grabowska – mgr ekonomii SGH. Manager z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym w tym 20 letnim stażem w zarządach firm finansowych. Od 2017 r. niezależny ekspert, właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie wyspecjalizowanej w doradztwie dla zakładów i dystrybutorów ubezpieczeń, firm IT oraz biur rachunkowych realizującej m.in. projekty wdrożeniowe i szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów czy czynników ESG.

 

Joanna Bojko– radca prawny, studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską z pośrednictwa ubezpieczeniowego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie coachingu prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Od roku 1999 związana z rynkiem ubezpieczeń. Karierę zawodową rozpoczęła w Departamencie Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów. Pracowała dla Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zajmowała wysokie stanowiska menedżerskie w zakładach ubezpieczeń majątkowych i życiowych, a także w towarzystwach emerytalnych. Pracowała w start-upach ubezpieczeniowych, nadzorowała nabycia i fuzje ubezpieczycieli. Wdrażała RODO w dwóch zakładach ubezpieczeń, w których obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prelegentka szkoleń w dziedzinie ubezpieczeń i ochrony danych osobowych. Prowadzi też własną kancelarię prawną.

 

dr hab. prof. UŚ Magdalena Habdas – profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, MSC wyceny i zarządzania nieruchomościami (Sheffield Hallam University), mgr filologii angielskiej, rzeczoznawca majątkowy, radca prawny. Aktywnie uczestniczy w różnych gremiach naukowych i realizuje projekty badawcze o zasięgu międzynarodowym.
Autorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nieruchomości oraz przedsiębiorstwa.

 

dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH – jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz w europejskich agencjach nadzoru finansowego (BSA, OPSG), obecnie członek IRSG przy EIOPA.

 

dr Jarosław Kola – prawnik w kancelarii WKB. Uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych”, obronionej na WPiA UAM. Badania naukowe prowadził w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w Paryżu, Oxfordzie, Nottingham, Cape Town oraz w Heidelbergu. Jako praktyk doradzał przy realizacji strategicznych przedsięwzięć m.in. w sektorze energetyki, pocztowym oraz publicznego transportu zbiorowego. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych kierowanych do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego.

 

dr hab. prof. UŁ Bartosz Kucharski  – Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych; zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa organizowanego przez Wolters Kluwer Polska; wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych; autor licznych publikacji i ekspertyz z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

Prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski – Kierownik Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 1993 r. pracownik naukowy Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu. W latach 1995−1997 pracownik firmy brokerskiej, w 1999 r. wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań−Ławica. W latach 1999−2005 dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Od 2012 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Autor i współautor kilkudziesięciu podręczników, monografii, artykułów i opracowań z dziedziny ubezpieczeń, m.in. uwag do projektu Dyrektywy IMD 2 dla Polskiej Platformy Pośredników Ubezpieczeniowych. Kierownik III edycji Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Finansowych i Windykacji oraz I edycji Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Gospodarczych i Windykacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Jury w Konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowany przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową. Wiceprzewodniczący Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowych, członek Rady Programowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych” oraz członek Rady Naukowej czasopisma Central European Review of Economics & Finance. Członek Kapituły Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku” organizowanego przez Association of Chartered Certified Accountants, Euler Hermes oraz magazyn Forbes. Członek Podkomisji ds. ubezpieczeń finansowych oraz Podkomisji ds. ubezpieczeń należności PIU.

 

prof. Katarzyna Malinowska – radca prawny – specjalizuje się w prawie cywilnym i ubezpieczeń gospodarczych, w tym w szczególności we wszelkich aspektach prawnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia. Ma własną firmę, członkiem Zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka oraz wykładowcą uniwersyteckim. Autorka wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautor komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach, książki „Broker w świetle prawa i praktyki”, „Ryzyko ubezpieczeniowe, wybrane zagadnienia teorii i praktyki”, „Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie”, „Insurance Law in Poland” oraz wielu innych. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach. Członek Rady Naukowej sekcji polskiej AIDA.

 

prof. UG dr hab. Dorota Maśniak – radca prawny – specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym (prywatnym i publicznym) Autorka ponad stu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, finansowego, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, V-ce Prezes Consortium – CEE Company Law Network, członek AIDA Polska i SECOLA.

 

Tomasz Młynarski – radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na UMCS w Lublinie, ukończył też aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Od 2011 r. związany z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych, a następnie Biurem Rzecznika Finansowego, gdzie m.in. przygotowuje wnioski do Sądu Najwyższego, sporządza opinie prawne i istotne poglądy kierowane do sądów czy uczestniczy w pracach legislacyjnych. Wcześniej pracował w zakładach ubezpieczeń, zajmując się m.in. likwidacją szkód, rozpatrywaniem odwołań i tworzeniem procedur. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, odpowiedzialności cywilnej oraz ochronie klientów na rynku finansowym. Autor licznych publikacji z tego zakresu.

 

Ludmiła Opałko – Kierownik Działu Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych i NNW w Allianz Partners. Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach- studia magisterskie: Wydział Zarządzania i Marketingu , studia podyplomowe: Rachunkowość.

 

prof. Marcin Karol Orlickiradca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnegoprawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

Cezary Orłowski – główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego. Absolwent wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych „Prawo ubezpieczeniowe” na Uniwersytecie Warszawskim. Biegły sądowy z zakresu umów ubezpieczeń osobowych.

 

mgr Dawid Rogoziński – prawnik i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent tego wydziału. W działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i bankowym (jego cywilistycznych aspektach) oraz prawie konsumenckim.

 

Przemysław Rybarczyk– absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Posiada liczne certyfikaty m.in. z zakresu Mediacji, Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów. Coach ICF, konsultant i trener biznesu. Przez ponad 15 lat menedżer zarządzający dużymi zespołami największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce. Kierował Departamentami Wsparcia Sprzedaży, Rozwoju i Szkoleń Sieci Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych. Przez 10 lat aktywny sprzedawca. Pełnił funkcję zastępcy szefa sprzedaży jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

 

Adrianna Winnicka–Siergiejuk – radca prawny. Poza prawem ukończyła również pięcioletnią Filologię polską, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych oraz z Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto, ze względu na współpracę z podmiotami przeprowadzającymi przetargi i zapytania ofertowe postawiła na praktyczne Studium Zamówień Publicznych ApexNet.

prof. Małgorzata Serwach – absolwent i pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizująca się w problematyce odpowiedzialności cywilnej. Autor wielu publikacji o tematyce ubezpieczeniowej

 

dr  hab. inż. prof. SGH Adam Śliwiński – obecnie profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme.

W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK. Biegle posługuje się jezykiem angielskim.

 

dr Michał Ziemiak, w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK oraz radca prawny przy OIRP w Toruniu. Reprezentant Zakładu a obecnie Katedry Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problematyce ubezpieczeniowej. Sekretarz rad programowych oraz sekretarz wykonawczy konferencji ubezpieczeniowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę (wcześniej Zakład) Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK w latach 2009-2015. Członek zespołów redakcyjnych wielu opracowań ksiąźkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego. W 2012 r. wyróźniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Współautor raportów Katedry Prawa Ubezpieczeniowego U MK oraz PIU „Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce” (Warszawa 2013 i 2015). Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń (nagroda I stopnia) oraz Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej (nagroda II stopnia) na najlepsze prace dyplomowe. W 2014 r. wyróźniony przez JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane
w dziedzinie organizacyjnej. W ramach realizacji zadania „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” wyróźnienie JM Rektora UMK (2016 r.) dla Zespołu Katedry Prawa Ubezpieczeniowego za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.